Sie sind hier: Startseite » Länder » Jordanien » Berg Nebo

Der letzte Blick Moses

Blick über Jordantal © Alexandra und Paul R. Retzmanik

 
     Moses (5 Buch Mose 34, 1-6)

... und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisga, gegenüber Jericho.
Und der HERR zeigte ihm das ganze Land: Gilead bis nach Dan und das ganze Naftali und das ganze Land Ephraim und Manasse
und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar.
Und der HERR sprach zu ihm: 'Dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe: Ich will es deinen Nachkommen geben.
- Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen'.
So starb Mose, der Knecht des HERRN, daselbst im Lande Moab nach dem Wort des HERRN. Und er begrub ihn im Tal, im Lande Moab gegenüber Bet-Peor.
Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag...

 
     Mose (5 Mose 34, 1-6)

... And Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo, to the top of Pisgah, which is opposite Jericho.
And the LORD showed him all the land, Gilead as far as Dan,all Naphtali, the land of Ephraim and Manasseh,
all the land of Judah as far as the Western Sea, the Negeb, and the Plain, that is, the valley of Jericho the city of palm trees, as far as Zoar.
And the LORD said to him, 'This is the land of which I swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob, I will give it to your descendants.
I have let you see it with your eyes, but you shall not go over there.'
So Moses the servant of the LORD died there in the land of Moab, according to the word of the LORD,
and he buried him in the valley in the land of Moab opposite Bethpeor; but no man knows the place of his burial to this day ...

 
     Mojżesz (5. Moj 34, 1-6)

"... Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha.
Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, całą Neftalego, ziemię Efraima i Manasesa,
całą ziemię Judy aż po Morze Zachodnie, Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru.
Rzekł Pan do niego: 'Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu.
Dałem ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz'.
Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański.
I pochowano go w dolinie krainy Moabu na przeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień..."